Wyszukaj na stronie:

PORADY

PODZIAŁ POCHŁANIACZY GAZOWYCH (FILTRÓW)
Norma EN14387

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze

Norma określa pochłaniacze i filtropochłaniacze używane jako elementy składowe sprzętu ochrony układu oddechowego bez wspomagania przepływu powietrza. Z zakresu objętego normą wyłączono elementy oczyszczające chroniące przed CO. Podane badania laboratoryjne umożliwiają ocenę zgodności z wymaganiami. Niektóre elementy oczyszczające zgodne z niniejszą normą mogą być również stosowane ze sprzętem ochrony układu oddechowego ze wspomaganiem przepływu i wtedy powinny być badane i znakowane zgodnie z wymaganiami odpowiedniej normy.

PODZIAŁ POCHŁANIACZY GAZOWYCH WG KLAS:

Klasa pochłaniacza:Testy w stężeniach do:
10,1 % objętości = 1 000 ppm
20,5 % objętości = 5 000 ppm
31 % objętości = 10 000 ppm


PODZIAŁ POCHŁANIACZY GAZOWYCH WG TYPÓW:

Typ pochłaniacza:Ochrona przed:Kod koloru:
Agazy i opary organiczne, np. rozpuszczalniki - m. in. toluen
AXgazy i opary organiczne o niskiej temp. wrzenia, np. aceton i metanol
Bgazy i opary nieorganiczne, np. chlor i siarkowodór
Egazy kwaśne, np. dwutlenek siarki
Kamoniak i niektóre aminy
HGopary rtęci