Wyszukaj na stronie:

PORADY

KATEGORIE OCHRONNE RĘKAWIC
Rękawice robocze i ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych. Spowodowane jest to tym, że podczas pracy najbardziej narażone na działanie różnych szkodliwych czynników są właśnie dłonie pracownika.
Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy wprowadza podział artykułów BHP - w tym także rękawic - na 3 kategorie ochronne, w zależności od poziomu ryzyka, na jakie pracownik jest narażony. W przypadku rękawic podział ten można scharakteryzować następująco:

Kategoria I

Rękawice stosowane w warunkach niskiego ryzyka

Rękawice tej kategorii chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nie przekraczającą 50*C oraz przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu (np. środkami czyszczącymi). Ich użytkowanie poprawia komfort pracy, a ich stosowanie nie jest uzależnione od wyników badań specjalnych jednostek badawczych. Do tej grupy należy większość zwykłych rękawic roboczych, rękawice do prac
gospodarczych, domowych, w ogrodzie itp.

Kategoria lI

Rękawice do prac przy średnim ryzyku uszkodzenia.

Do tej kategorii zaliczane są rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako niskie czy bardzo wysokie. Są to głównie rękawice chroniące przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Takie ryzyko jest bardzo szeroko rozpowszechnione w różnorakich gałęziach przemysłu i dotyczy większości prac przemysłowych. Do tej grupy należą także rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem (do 100*C).

Kategoria llI

Rękawice stosowane w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego uszkodzenia

Rękawice tej kategorii używane są wówczas, gdy istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia dłoni, np. przy pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, przy wysokim napięciu itd.
Rękawice ochronne dzieli się według zagrożeń, przed którymi mają chronić. Poza odpowiednimi normami, związanymi z poszczególnymi zagrożeniami, wszystkie muszą spełniać wymagania PN-EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic.