Wyszukaj na stronie:

PORADY

NORMY ODZIEŻY CHRONIĄCEJ PRZED CHEMIKALIAMI
EN 1073-2
Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. Wymagania i metody badań dotyczące nie wentylowanej odzieży chroniącej przed pyłowymi skażeniami promieniotwórczymi.


EN 13034
TYP 6


Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi. Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed opryskaniem cieczą i przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi.


EN 13982-1
TYP 5


Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środków chemicznych unoszącymi się w powietrzuEN 14605
TYP 4

TYP 3Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4).


EN 1149-1

Właściwości elektrostatyczne - Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej. Norma określa wymagania oraz metody badań dotyczące odzieży ochronnej zdolnej do odprowadzania ładunku elektrostatycznego, w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu.